Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Orientación ao estudantado

Na Facultade de Química


Plan de Acción Titorial

O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Química recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do alumnado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e/o informativas.

Supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo no que conflúen ademais funcións socio educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.

Máis información


Na Universidade de Vigo


A Universidade de Vigo conta cos seguintes sistemas de apoio e orientación do estudantado unha vez matriculado:


A disposición do estudantado para orientar e asistir tanto en cuestións académicas como noutras de índole persoal. Preténdese cumprir os seguintes obxectivos:

 • Asesorar ao estudantado na planificación e desenvolvemento da súa traxectoria académica e profesional.
 • Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade das posibilidades das saídas profesionais.
 • Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional.
 • Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas técnicas de estudo para acadar un maior éxito ao longo da carreira.

Visita a web do Gabinete Psicopedagóxico

O Programa de Apoio á Integración do Estudantado con Necesidades Especiais (PIUNE) foi deseñado para facilitar a súa vida académica e garantir o seu dereito ao estudo.

Visita a web do PIUNE

Os obxectivos deste servizo son:

 • Informar e orientar aos futuros alumnos universitarios sobre:
  • O acceso á universidade, notas de corte, vinculacións dos estudos medios cos universitarios, pasarelas, etc...
  • A oferta educativa da Universidade de Vigo e outras universidades do Estado.
 • Informar tanto aos actuais alumnos universitarios, como aos que xa remataron a súa carreira sobre:
  • Todo o que a Universidade de Vigo ofrece durante a súa permanencia na mesma.
  • As posibilidades de formación unha vez rematada a carreira (másteres e cursos de especialización, outros cursos, xornadas, premios, congresos, etc...) e tamén bolsas ou axudas convocadas por institucións externas á Universidade de Vigo.

Visita a web do S.I.E.

Atópase dotada de persoal técnico que traballa para:

 • Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no ámbito da orientación profesional para o emprego.
 • Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e ao exercicio profesional do estudantado.
 • As principais áreas de actuación son:
  • Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas.
  • Xestión de ofertas de emprego.
  • Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego.
  • Formación para o emprego.

Visita a web da Fundación Universidade de Vigo

As principais áreas de actuación son:

 • Xestión de prácticas preprofesionais en empresas e institucións públicas e privadas.
 • Xestión de ofertas de emprego.
 • Asesoramento personalizado para a elaboración do itinerario profesional axustado a cada perfil.
 • Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego.
 • Accións en grupo para a busca activa de emprego.
 • Información e asesoramento a empresas e institucións na busca do perfil universitario axustado para cubrir prácticas/postos de traballo.
 • Deseño e implementación de estudos sobre diversos temas que afecten ao mercado laboral e á inserción laboral do estudantado.

Visita a web da Área de Emprego

Leva a cabo, entre outras, as seguintes actividades:

 • Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes programas internacionais no ámbito da educación superior.
 • Fomento e xestión da mobilidade de estudantado e profesorado propios e estranxeiros, en especial no marco dos programas Sócrates, ISEP, bolsas MAE e programas de cooperación da Universidade de Vigo.
 • Con respecto ao estudantado da Universidade de Vigo proporciona: asesoramento ás persoas seleccionadas con estes programas sobre a documentación que deben presentar, información sobre a cuantía das bolsas e posibles axudas complementarias, así como, sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de destino.
 • Con respecto ao profesorado da Universidade de Vigo, a ORI facilita información sobre os programas de intercambio de docencia e programas de cooperación internacional.
 • Con respecto ao estudantado estranxeiro, xestiona a aceptación dos que participan nun programa de intercambio, elabora a Guía do estudantado estranxeiro e envía os paquetes informativos sobre a Universidade de Vigo, con información sobre os diferentes campus e cidades, recepción, visados, viaxe, busca de aloxamento, matrícula e posibilidades de estudos en colaboración cos responsables de relacións internacionais.
 • Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional.
 • Asegura a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de educación internacionais.

Visita a web da Oficina de Relacións Internacionais (ORI)